Brakanes Hotel - Ulvik
Hovedsiden
Program
Forelesere
Praktiske opplysninger
Tidligere konferanser
Kontakt oss

Arbeidsmiljøkonferansen 2008

Ulvik kurs- og konferansesenter

Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er i 2008 den 19. i rekken og setter i år fokus på etikk i arbeidslivet. Gjennom foredrag og debatter reiser vi ulike problemstillinger og belyser fra ulike vinkler. Er korrupsjon og ukultur mulig hos oss? Hvor drar vi grensene? De nye reglene om varsling som vi nå finner i arbeidsmiljøloven, er svært aktuelle. Hva betyr de og hvordan skal kommunene legge til rette? Ulike modeller blir drøftet.

Det knytter seg heder og ære til den årlige arbeidsmiljøprisen og vi vil søke å lære av det gode arbeidet som utføres lokalt.

Vi kan love høydepunkter og faglig fordypning som legger grunnlag for gode prosesser i hordalandskommunene! Arrangørgruppen tror det unike samarbeidet mellom Fagforbundet, KS og Utdanningsforbundet også i år har lagt grunnlaget for en konferanse som styrker arbeidsmiljøarbeidet i fylket. Ulvik blir møtestedet i september!

MÅLGRUPPER FOR KONFERANSEN:

  • Ordførere, politikere

  • Rådmenn, administrasjonssjefer, ledere, personalansvarlige

  • Arbeidsmiljøutvalg, attføringsutvalg, IA-utvalg

  • Verneombud, tillitsvalgte

  • Bedriftshelsetjeneste, Trygdeetaten

Innkvartering på Brakanes Hotell og Ulvik Hotell.
NB! De som melder seg på først blir innkvarterte på Brakanes Hotell

Innledere:

Kåre Valebrokk - Engasjert og pensjonert journalist og TV2-direktør

Bente J. Kraugerud - Advokat, Advokatfirmaet Raugland AS

Bente Larsen - Varslingsombud Helse Bergen HF

Paul M. Nilsen Rådmann - Leder for varslingsutvalget i Hordaland Fylkeskommune

Eli Glambek HR-direktør - Bergen kommune

Torstein Dahle - Partileder og Høyskolelektor på det Økonomiske fakultet

Kari Breirem - Direktør ved Borgarting lagmannsrett og Advokat

Arrangører:

Fagforbundet: Roger Heimli og Haldis Revheim
KS: Astrid Toft
Utdanningsforbundet: Astrid Haugland og Trond Hofvind

Priser:

Konferanseavgift
Per person kr 1400,-

Overnatting (i tillegg til konferanseavgift)
• Hotell i enkeltrom m/fullpensjon + 1 lunsj kr 1495,-
• Hotell i dobbeltrom m/fullpensjon + 1 lunsj kr 1295,-

Uten overnatting (i tillegg til konferanseavgift)
• 2 lunsjer, 2 kaffepauser kr 660,-
• Middag kr 330,-

Program og påmelding
Klikk her!

 

 

Vellykket arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik

Arbeidsmiljøkonferansen 2008 i Ulvik er avsluttet  og det var mange godord å høre fra deltakerne. Vi i arrangørkorpset er veldig glade for det.

Som lovet legger vi her ut forelesningsdisposisjonene til Torstein Dahle og Kari Breirem

Kalfaret Sykehjem fikk årets arbeidsmiljøpris i Ulvik

Bakgrunnen for at Kalfaret Sykehjem fikk årets arbeidsmiljøpris i Ulvik, var flere positive momenter:

  • Et systematisk HMS-arbeid. Kalfaret sykehjem hadde som HMS-mål for 2008 å jobbe med en ny arbeidstidsordning. Målet med den nye arbeidstidsordningen var å fjerne uønskede kortvakter (vakter fra kl 17-21.30), få kompetanseheving og personalmøter inn i arbeidstiden og heve kvaliteten på tjenestene. Dette siste halvåret har de jobbet konkret med dette.
  • God prosess med de ansatte. Både tillitsvalgte og Verneombud har vært med i hele prosessen.  På nyåret startet arbeidet med å utarbeide en ny turnusordning. Det startet med at de ansatte kunne komme med spesielle ønsker. Vil de arbeide jul eller nyttår? Når vil de ha ferie? Har de spesielle ønsker i forhold til begynnelse og slutt på vaktene for å kunne levere barn i barnehage, rekke en buss på søndag kveld? Alt dette ble tatt hensyn til og etter mange timers arbeid ble en ny turnus utarbeidet og ikke minst, kortvaktene ble fjernet.
  • Sykehjemmet bryter ned barriærer mellom avdelingene - rullering mellom avdelinger er positivt for både ansatte og brukere og stillingsprosentene kan heves.
  • Systematisk arbeid med nærværsfaktorer. I tillegg til å ha fokus på arbeidstidsordning, valgte Kalfaret sykehjem å fokusere på hvilke faktorer som bidrar til at de ansatte holder seg friske på jobb. Sammen med NAV inviterte ledelsen på sykehjemmet alle ansatte til et seminar for å si noe om hva som fungerer bra på sykehjemmet som de vil fortsette med og hvordan de vil ha det når det fungerer som best. Det ble fokusert på 4 områder: Arbeidsoppgaver, ledelse, kommunikasjon og "stor takhøyde".

Kalfaret sykehjem har evnet å ta tak i utfordringene sine.  I tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud har de klart å lage en ny arbeidstidsordning og fokusere på nærværsfaktorer som vil gi bedre tjenester til beboerne, mer fornøyde medarbeidere og ikke minst gjøre Kalfaret sykehjem til et attraktivt sted å jobbe.

På BA-HR bakke

I boken med tittelen  "PÅ BA-HR BAKKE" skriver Kari Breirem om sine opplevelser som varsler i den såkalte Tønne-saken.
 
Prisen for en innbundet bok er kr 179 og for Pocketbok er det kr 99. 
Dersom det er noen som ønsker dedikasjon, kan de få dette ved en henvendelse til Kari Breirem på e-mail: kari.breirem@domstol.no

Arbeidsmiljøkonferansen 2009.

Dato for årets Arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik er fastsatt til 20. og 21. oktober. Komiteen er godt i gang med programarbeidet og satser på å ha programmet klart i god tid før sommerferien.

Arbeidsmiljøkonferansen 2009

Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er i 2009 den 20. i rekken og arrangeres Tirsdag 20. og Onsdag 21. oktober.  Konferansen setter i år fokus på sykefravær og ledelse.

Forelesningsnotater fra AMK 09

Her finner dere innledningene til foreleserne.

 

Jan_Spurkelands_foredrag.pdf

Kenneth_Stien.ppt

Arbeidsmiljøkonferansen 2010

ARBEIDSMILJØKONFERANSE 2010 arrangeres i Ulvik  28. – 29. september. Konferansen har i år fått overskriften:

Duell, dugnad og filosofi for et inkluderende arbeidsliv: Hva kan vi - og hva må vi gjøre?

Program

Duell, dugnad og filosofi for et inkluderende arbeidsliv: Hva kan vi - og hva vi gjøre? Dette er overskriften på årets  

ARBEIDSMILJØKONFERANSE i Ulvik, 28. – 29. september 2010.
Programmet følger vedlagt.

Arbeidsmiljøkonferansen 2011

Dato for neste års konferanse er nå fastsatt. Arbeidsmiljøkonferansen 2011 skal være i Ulvik 18. og 19. oktober.

Arbeidsmiljøprisen 2011 er tildelt Fusa kommune. (Pressemelding)

Arbeidsmiljøprisen 2011 er tildelt Fusa kommune på årets store arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik.

Fullsatt arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik 18. og 19. oktober.

Den 22. arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik ble avsluttet idag. 221 deltakere var påmeldt og storsalen i Ulvik kurs- og konferansesenter var fylt av forventningsfulle tilhørere.

Arbeidsmiljøkonferansen 2012

Arbeidsmiljøkonferansen 2012 i tidfestet til 25. og 26. september.

Forelseningsnotater 2012

Forelesningsnotatene blir lagt ut fortløpende etter hvert som vi mottar disse - Forelesningsnotatene legges under Forelesere - se vendtremenyen

Vellykket arbeidsmiljøkonferanse.

Fagforbundet Hordaland, KS og Utdanningsforbundet har arrangert den 23. konferansen i Ulvik. Det var en lun og god stemning på konferansen og det kunne se ut som alle hadde to trivelige dager i Ulvik.

Arbeidsmiljøkonferansen 2013

Årets arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik 2013 er den 24. i rekken og skal bevege seg inn i omstillingsprosesser av mange forskjellige slag. Hvordan reagerer vi som arbeidstakere og ledere på endringer, både de som vi ville gjennomføre selv og de som kom brått og uventet kastet på oss? Er alle omstillingsprosesser unike - eller kan vi også finne gjennomgående trekk? Omstillinger kan være overflatiske eller dyptgående, og utfolde seg i svært lokale eller i brede landskap. Omstillinger handler om mennesker – brukere, medarbeidere, ledere og politikere.

Program 2013

Årets arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik 2013 er den 24. i rekken og skal bevege seg inn i omstillingsprosesser av mange forskjellige slag. Hvordan reagerer vi som arbeidstakere og ledere på endringer, både de som vi ville gjennomføre selv og de som kom brått og uventet kastet på oss? Er alle omstillingsprosesser unike - eller kan vi også finne gjennomgående trekk? Omstillinger kan være overflatiske eller dyptgående, og utfolde seg i svært lokale eller i brede landskap. Omstillinger handler om mennesker – brukere, medarbeidere, ledere og politikere.

 

Vedlagt følger program for årets konferanse.

ARBEIDSMILJOPRISEN 2016

 

Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS deler i

fellesskap kvart år ut ein arbeidsmiljøpris i samband med den årlege
Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik. Konferansen i år er lagt til 4.- 5. oktober.
Alle kommunar, fylkeskommunen, kommunale og fylkeskommunale
arbeidsplassar er moglege kandidatar til prisen, heilt ned på avdelingsnivå.
Overordna for tildelinga av prisen er at det må vera eit samarbeidstiltak
eller eit partssamansett arbeid mellom arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida
og at tiltaket kan stå som eit godt eksempel for andre.
Som døme på arbeidsmiljøtiltak som kan kvalifisera for prisen kan nemnast:
o Gode tiltak eller prosjekt innanfor satsingsområda for eit meir
inkluderande arbeidsliv – IA.
o Livsfaseorientert personalpolitikk og eller kompetanseutvikling.
o Omstillingsarbeid eller endringsprosessar.
Alle tilsette kan føreslå kandidatar til prisen. Forslaga kan sendast KS på e-post
kshordaland@ks.no eller per post til KS Hordaland, P.b. 7900, 5020 Bergen,
innan 10. september 2016.

 

Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS deler i fellesskap kvart år ut ein arbeidsmiljøpris i samband med den årlege Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik. Konferansen i år er lagt til 4.- 5. oktober.
 

Alle kommunar, fylkeskommunen, kommunale og fylkeskommunale arbeidsplassar er moglege kandidatar til prisen, heilt ned på avdelingsnivå.
 

Overordna for tildelinga av prisen er at det må vera eit samarbeidstiltak eller eit partssamansett arbeid mellom arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida og at tiltaket kan stå som eit godt eksempel for andre.
 

Som døme på arbeidsmiljøtiltak som kan kvalifisera for prisen kan nemnast:

o Gode tiltak eller prosjekt innanfor satsingsområda for eit meir inkluderande arbeidsliv – IA.

o Livsfaseorientert personalpolitikk og eller kompetanseutvikling.

o Omstillingsarbeid eller endringsprosessar.
 

Alle tilsette kan føreslå kandidatar til prisen.

Forslaga kan sendast KS på e-post

kshordaland@ks.no eller per post til KS Hordaland, P.b. 7900, 5020 Bergen, innan 10. september 2016.

 

Denne løsningen er utviklet av Designer Web